Archive for the Język i filozofia Category

DANA KATEGORIA

Po drugie, filozof może uznać, że dana katego­ria jest wadliwa lub myląca; że należy ją zastąpić kategorią wolną od poznawczych usterek lub mniej nimi obciążoną. Np. termin „instynktowny” ma w odniesieniu do ludzkich zachowań tę prze­wagę nad terminem „naturalny”, że jest bardziej sprecyzowany, neutralny emocjonalnie (słowo „natura” wprowadza automatycz­nie dodatnie konotacje) i nie implikuje celowości ani istnienia jakiejś niewidzialnej mocy, która rządzi każdym przejawem ży­cia. Najczęściej filozofowie łączą korygowanie pojęć z redukcjo­nizmem. Berkeley atakował materię jako kategorię nieweryfiko- walną i zarazem zbędną: wszystko, czemu służy, można wyrazić odwołując się wyłącznie do „idei”.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

BEZ WĄTPIENIA

Bez wątpienia sam „nadużywa” przy tym „logiki” języka potocznego: zdanie „Nie ma zjawisk psychicznych są tyl­ko pewne prawidłowości i związki w tym, co robimy” brzmi rów­nie absurdalnie, co zdanie „Nie ma czasu, jest tylko porządkowa­nie zdarzeń Konfliktu ze zdrowym rozsądkiem nie sposób unik­nąć. Jego uderzającą cechą jest wykluczanie z góry wszelkiej alternatywnej optyki i kompulsywne przywiązanie do raz przyję­tych pewników, które uważa się za podyktowane przez obiektyw­ne „takty . Filozofii natomiast zawsze towarzyszyło poczucie, że „to, co uważamy za fakt, jest do pewnego stopnia funkcją naszych teorii, a jeszcze bardziej funkcją systemu pojęć”, którego wybór rnoze byc kwestią otwartą.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

MÓWIENIE O ŚWIECIE

Mówienie o świecie – a tylko mówiąc można go zro­zumieć – me sprowadza się ani do ślepych rytuałów (ruchów w „grze ), ani do bezustannej creatio ex nihilo. Podejmując decyzję co do systemu pojęciowego – ostrzega Ayer – musimy być pewni ze okaże się on „zdolny do życia”. Trudno np. wyobrazić sobie mteligibilną aparaturę, która „me zawierałaby kategorii czasu. Co więcej, me zapominajmy, że już choćby mówiąc o nas samych iż robimy to czy tamto, operujemy określonym systemem. Czym bowiem jesteśmy, jeśli me ciałami, zajmującymi pewne miejsce w czasie i przestrzeni?”69 Modyfikacje i korektury filozoficzne nie mogą zupełnie pomijać istniejących użyć takich terminów, jak „czas , „przyczyna”, „wolna wola”, „umysł”, „przedmiot”, ale nie ma tez powodu, by w każdym wypadku dać się szantażować potocznym regułom.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

KTÓRY ZDROWY ROZSĄDEK?

Powstaje pytanie: który zdrowy rozsądek? Anglosaski, romański czy słowiański? Indoeuropejski czy uralo-ałtajski? W oma­wianym tu sporze o esencję i granice filozofii zakładało się, że jest ona – albo tez musi być – przeciwieństwem bądź krytyką, bądź kontynuacją, bądź tylko opisem pewnych powszechnych presu- pozycji, jakie zawarte są przede wszystkim w codziennym języku Tymczasem trzeba mówić raczej o „codziennych językach” co być może czym spór bezprzedmiotowym. Potoczna „geografia pojęć” odznacza się znacznym zróżnicowaniem. Jednym z argu­mentów Ryle’a przeciw stanowisku realistycznemu w sporze o uniwersalia jest spostrzeżenie, że nazwy ogólne (typu pies ) me mogą występować samodzielnie w roli gramatycznych podmio­tów zdań; realizm byłby więc naruszeniem „naturalnej logik, która ujawnia się poprzez subtelne dystynkcje formalne.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

BRAK DYSTYNKCJI

Brak tych dystynkcji w językach bez rodzajmkow, gdzie nazwy ogo ne nie mają swego wykładnika, wskazuje byc może na werbalne korzenie popularności stanowiska platońskiego na pewnych ob­szarach’ (niewykluczone, że filozofia brytyjska jest me przypad­kiem tradycyjnie nominalistyczna), ale zarazem uniemożliwia zdyskwalifikowanie go jako -nadużycia” na słowach. Nacisk, jaki kładzie Austin na semantyczne bogactwo przymiotnika real , ma sugerować, iż filozoficzne doktryny tego, co „rzeczywiste , są pro­stackie w porównaniu z poglądem potocznym. Jednakże istnieją jeżyki, w których funkcje angielskiego real pełnią dwa przymiot­niki, „prawdziwy” i „rzeczywisty”, przy czym drugi z nich zdaje się wnosić dokładnie te treści, o które chodzi filozofom.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.