Archive for the Język i filozofia Category

WPŁYW POSTĘPU

Możemy przecież znajdować się pod przemożnym wpływem po­pędu, który sprawia, że nasza decyzja (choć o tym nie wiemy) jest z góry zdeterminowana. Niewykluczone, że nikt z nas nie panuje nad rozmaitymi czynnikami zewnętrznymi wobec jaźni (fizjolo­gicznymi, historycznymi, spirytualnymi), które całkowicie wyzna­czają ludzkie działania, i że wszyscy jesteśmy „szaleńcami” w tym sensie, iż kierują nami siły nie rozpoznane do końca i zarazem nie dające się uchylić. Niewykluczone, że „wolna wola” jest społecz­nie pożyteczną fikcją, która służy głównie pociąganiu innych do „odpowiedzialności” – czyli przede wszystkim karaniu, bądź wy­godną etykietką naklejaną na czyny, w których uwarunkowania nie mamy zamiaru lub ochoty się zagłębiać.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

POWSZECHNE POSŁUGIWANIE SIĘ

Fakt, że terminem tym (i terminami pokrewnymi) powszechnie się posługujemy, nie dowodzi, że są to użycia uprawnione: „mo­żemy się zgodzić, że dane wyrażenie zostało użyte poprawnie w zastosowaniu do określonej sytuacji mającej pewne charaktery­styczne cechy, ale nie jesteśmy tym samym zmuszeni do przyjęcia takiej interpretacji tych cech, którą to użycie zakłada”, np. do przyjęcia tezy, że „dobrowolne” zawieranie małżeństwa świadczy o istnieniu czynów nie dających się wyjaśnić przyczynowo, a wobec tego zależnych wyłącznie od naszych postanowień. Trze­ba odróżnić praktyczne operowanie pojęciem od teorii, jaką ze sobą wprowadza. Możemy mówić – jeśli jest nam tak wygodnie – „wschodzie” słońca czy o „karze boskiej”, a mimo to odrzucać geocentryzm i utrzymywać, że wiara w Opatrzność pozbawiona jest rzetelnych podstaw.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE

Sprawne funkcjonowanie pewnych stów zwrotów nie oznacza, że „cechy zasadnicze naszego systemu pojęciowego są koniecznością językową, będącą współczesnym ekwiwalentem konieczności myślowej”. Te same zdarzenia – po­jawienie się nad horyzontem czerwonej kuli, upadek złodzieja w czasie ucieczki – da się ująć za pomocą aparatury pojęciowej, którj nie implikuje centralnego położenia Ziemi ani nadnatural­nej sprawiedliwości. Podobnie nic nie stoi na przeszkodzie – poza czysto technicznymi niedogodnościami – byśmy na przykład za­stąpi i „wolną wolę” zwrotem „brak widocznych uwarunkowań” czy „przedmioty” – „wiązkami wrażeń zmysłowych” lub „fra­gmentami czasoprzestrzennymi”.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

ROZWAŻANIE PROPOZYCJI

Rozważanie takich propozycji i ich ocena jest właściwym za­daniem filozofii. Ukazując założenia i konsekwencje zastanych ram Konceptualnych, pytając o ich adekwatność i uzasadnienie, dyskwalifikując te spośród nich, które nie wytrzymują krytyki, filozofia popada często w konflikt ze zdrowym rozsądkiem. Jed­nakże konflikt ten nie polega na „nadużyciu języka” ani na „nie­zrozumieniu” jego logiki. Filozof to nie ktoś, kto „wykonuje nie­dozwolone ruchy wieżą”, lecz ktoś, kto powstrzymuje się przed udziałem w partii i kwestionuje grę jako całość. Pytania, jakie zadaje, i twierdzenia, jakie wygłasza, brzmią rzeczywiście absur­dalnie, ale tylko wtedy, gdy potraktujemy je jako „posunięcia”, jako operacje dokonywane w obrębie potocznej aparatury poję­ciowej, gdzie krzesła spełniają wszelkie kryteria nakładane na to, co uważamy za „przedmioty”.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WYPOWIEDŹ FILOZOFA

Filozof wypowiada się nie o  krzesłach, motywach czyjegoś ożenku etc., lecz o naszych spo­sobach ich klasyfikowania, interpretowania i wyjaśniania, niektó­re z nich podważając lub odrzucając. Kierują nim wówczas racje dwojakiego rodzaju: po pierwsze, może uznać, że dana katego­ria nie jest ostateczna, że da się wyeliminować na rzecz kategorii bardziej elementarnej, bardziej prostej, bardziej niezbędnej lub bardziej uchwytnej. Tak np. poprawniej będzie nazywać to, co postrzegamy, nie „przedmiotami”, ale „wiązkami wrażeń’, ponie­waż dane są nam bezpośrednio właśnie wrażenia, przedmiotów zaś się na ich podstawie domyślamy. Lepiej mówić o naszych postawach wobec pewnych czynów niż o „dobru” i „złu” jako że postawy – w przeciwieństwie do „dobra” i „zła” – potrafimy stwier­dzać empirycznie.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.