Archive for the Edukacja medialna Category

MULTIMEDIA I HIPERMEDIA

Istnieje wiele definicji multimediów. Terminem tym można określić „integrację różnych mediów (środków przekazu) na pewnej wspólnej bazie, np. bazie komputera albo specjalnego urządzenia odtwarzającego” (S. Juszczyk, 2000, s. 31). Za podsta­wową cechę multimediów można uznać obraz statyczny lub dynamiczny zsynchroni­zowany z dźwiękiem z dołączonym tekstem, grafiką czy sekwencjami wideo. G. Łasiński opisał multimedia jako technologię integrującą trzy dziedziny: tech­niki publicystyczno-wydawnicze, elektronikę komercyjną oraz zastosowania kom­puterowe – w jedno medium służące wymianie informacji, w którym mamy do czy­nienia z przenikaniem składników i intcrakcyjnością (S. Juszczyk, 2000, s. 32 za: G. Łasiński, 1996).

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

ELEMENTY MULTIMEDIALNE

Oczywiście to nie znaczy, że wszystko co dotychczas wyrażaliśmy tekstem pisa­nym zastępujemy teraz grafiką, filmem wideo, animacją czy dźwiękiem, wykorzy­stywanym do narracji i ilustracji muzycznej. Wprowadzamy jedynie pewne elemen­ty multimedialne, aby osoba oglądająca (np. student) mogła lepiej zrozumieć, łatwiej przyswoić oraz więcej i dłużej zapamiętać informacje. Tekst jest ważnym elemen­tem programów multimedialnych, ale nie odgrywa już wiodącej roli.Jednocześnie obok terminu „multimedia” występuje pojęcie „hipermedia”. Twórca tego terminu – Ted Nelson określił je jako komputerowy nośnik informacji (B. Sie- mieniecki, 1995, s. 115). Współczesne multimedia i hipermedia pozwalająużytkownikowi porozumiewać się z programem dla zdobycia potrzebnych informacji lub wykonania odpowiednich czynności.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

ŁĄCZĄC ZE SOBĄ

Łącząc tekst, dźwięk, grafikę, video, animację i obrazy filmowe – można tworzyć prezentacje multimedialne czy hipermedialne, znajdujące zastosowanie w edukacji niestacjonarnej (W. Lewandowski, 1997). Istotna różnica między multimediami a hipermediami polega na zróżnicowaniu poziomu interakcyjności (S. Juszczyk, 1999). Multimedia pozwalająużytkownikowi poruszać się w sposób liniowy (przechodzenie od planszy do planszy w prezentacji multimedialnej), podczas gdy hipermedia pozwalają na przemieszczanie się w bok (w sposób nieliniowy). Multimedia strumieniowe to te same multimedia, z którymi spotykamy się na co dzień, czyli: obraz, dźwięk, tekst i wszelkie ich odmiany, jednak dostarczone do od­biorcy nie w postaci pliku, lecz strumienia danych.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

MULTIMEDIA STRUMIENIOWE

Multimedia strumieniowe pozwalają na odtwarzanie plików dźwiękowych lub wideo jeszcze podczas ich ściągania z sieci (K. Karagiannis, 1999). Zalety takiego rozwiązania są oczywiste: internauci nie są narażeni na długotrwałe oczekiwanie na załadowanie całego pliku. Obok rozwiązań firmy Apple — programu QuickTime, for­mat plików strumieniowych opracowany przez firmę RealNetworks jest obecnie naj­powszechniej stosowany w Internecie (P. Tutka, 2000). Technologia SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language), którą za­twierdzono w czerwcu 1998 roku przez organizację World Wide Web Consortium (W3C) ma szansę zrewolucjonizować Internet.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Standard SMIL wywodzi się z języ­ków XML, dzięki czemu pozwala mieszać wiele typów danych, a jednocześnie jest to prosty składniowo język przypominający budową technologię HTML. Lecz w prze­ciwieństwie do HTML pozwala łączyć i synchronizować ze sobą dźwięk, wideo i tekst. Szerokie zastosowanie multimedia strumieniowe mogą znaleźć w edukacji nie­stacjonarnej , gdzie posłużą do transmisj i wykładów i materiałów szkoleniowych w try­bie on-line wzbogaconych elementami interakcyjnymi. Wcześniej wyemitowane wykłady będzie można także w dowolnej chwili pobrać ze specjalnego archiwum. Nową technologię przekazu informacji jako strumienia danych w przyszłości może wykorzystywać telewizja interaktywna.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.