Archive for the Edukacja medialna Category

WNIOSKI KOŃCOWE Z BADAŃ

Charakterystyką badań jakościowych jest nie uogólnianie otrzymanych wyników na populację generalną. Wykorzystać jednak można wnioski z tego typu badań do konstruowania wartościowych hipotez dla badania ilościowego. Sprawdzać można przewidywanie teorii jednego przypadku lub przewidywania wynikające z prób po­godzenia kilku sprzecznych teorii jednostkowych. Z analizy procesu samokształceniowego wynika, że jego zasadniczym warun­kiem jest samodzielna aktywność podmiotu (J. Półturzycki, 1983, s. 21.), najczęściej na podstawie wcześniej samodzielnie opracowanego planu. Działania te nie podle­gają kontroli zewnętrznej ze strony nauczycieli, czy przełożonych. Niezbędnym, dla ich prawidłowej realizacji jest cząstkowa (etapowa) Jaki końcowa autokontrola osią­gniętych celów.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

BADANI STUDENCI

Badani studenci rozpoczynali samokształcenie informatyczne z własnej potrze­by. Działania te były niekiedy pośrednio wymuszone sytuacją szkolną (konieczność opanowania języka obcego, przygotowanie się do egzaminu), jednak to oni sami de­cydowali o wyborze technik i narzędzi informatycznych jako tych środków, które pomogą osiągnąć im zamierzony cel. Wydaje się, że taka aktywności posiada wszyst­kie zasadnicze znamiona procesu samokształceniowego.Zastanawiające jest to, że żaden student nie stosuje konstruowania baz danych jako techniki bardzo przydatnej w operowaniu gromadzonymi tekstami, informacja­mi. Na pytania o taką możliwość odpowiadali najczęściej, że: „niepotrafimy two­rzyć takich zbiorów”, warto szerzej potraktować tę dziedzinę informatyki w zaję­ciach z tego przedmiotu w edukacji na szczebłu średnim i wyższym.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

DIAGNOZOWANIE METOD

Wnioskiem końcowym z badań jest propozycja uwzględnienia technik i narzędzi informatycznych jako elementów pomocniczych w metodach uczenia się w progra­mach takich przedmiotów jak: technika pracy umysłowej, informatyka w edukacji, edukacja medialna. Mógłby temu służyć pewien interdyscyplinarny model treningu samokształceniowego uwzględniający i wykorzystujący możliwości technologii in­formatycznych. Przy diagnozowaniu metod, technik, narzędzi występujących w samokształceniu badania jakościowe techniką wywiadu mimo swojej czasochłonności dają pełniejszy obraz zjawiska niż zastosowanie tylko kwestionariusza ankiety.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WSPÓŁCZESNE FORMY MULTIMEDIALNEGO PRZEKAZU INFORMACJI

Współczesne formy multimedialnego przekazu informacji, wyko­rzystywane w edukacji niestacjonarnej. Krótka charakterystyka pozwoliła na przybliżenie ta­kich pojęć jak: dokument elektroniczny, multimedia i hipermedia, multimedia strumieniowe, Internet, rzeczywistość wirtualna, telewizja interaktywna oraz na wskazanie możliwości ich wykorzystania w procesie kształcenia. W ramach multimedialnego i hipermedialnego opro­gramowania edukacyjnego dokonany został podział na programy autorskie i prezentacyjne oraz wskazano różnice między multi- a hipermediami. Telewizja interaktywna oraz Internet to formy, które zdominują w przyszłości edukację niestacjonarną. Podane zostały przykłady edukacyjnych platform interaktywnej telewizji cy­frowej w USA oraz w Polsce, wskazano na możliwości przesyłania danych w postaci strumie­nia informacji łączami telewizji kablowej.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Dokument elektroniczny może mieć postać publikacji elektronicznej, rozumia­nej jako elektroniczny odpowiednik publikacji papierowej, np. naukowej, popular­nej, zwykle udostępniany szerszej grupie odbiorców (W. Dobrowolski, A. Groszek).To doskonałe narzędzie do tworzenia biuletynów, podręczników i skryptów, ar­tykułów naukowych, wykorzystywanych jako materiały szkoleniowe w różnych for­mach edukacji niestacjonarnej. Niewątpliwą zaletą dokumentu elektronicznego jest zachowanie cech oryginału, a więc postaci graficznej: układu na stronie, czcionki, grafiki itd. Pozwala także szybko i skutecznie wyszukiwać, szybko przesyłać i rozpowszechniać informację do szer­szej grupy odbiorców.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.