Archive for the Edukacja medialna Category

DOSTARCZENIE INFORMACJI

Z uzyskanych wyników badań wynika, że 30% ogółu badanych przedszkoli (co stanowi 16 placówek) wydaje gazetkę przedszkolną. W jej redagowaniu i oprawie graficznej biorą udział również dzieci. Wydawanie gazetki przedszkolnej, choć cza­sem sporadyczne, stanowi jednak atrakcyjną formę komunikacji przedszkola ze śro­dowiskiem rodzinnym i lokalnym. Gazetki te są ważnym argumentem podczas pro­mowania swej placówki przedszkolnej wśród innych przedszkoli, dają ciekawą możliwość zaprezentowania osiągnięć przedszkola i jego wychowanków. Badania dostarczyły również informacji, iż w niektórych przedszkolach funkcjo­nuje poczta elektroniczna, którą potrafią obsługiwać dzieci przedszkolne.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

FORMA KOMUNIKACJI

Stwier­dzono, iż kilka przedszkoli stosuje możliwość przesyłania pozdrowień, zyczen i in­formacji redagowanych i ilustrowanych przez dzieci. Ta forma komunikacji małego człowieka ze światem nie jest jeszcze konieczna, jednak trudno jej nie dostrzegać, gdyż stosowanie i takich form pracy z pewnością przyczyni się do wykształcenia u dzieci odpowiedniej wewnętrznej motywacji do opanowania umiejętności czytania i pisania oraz przyczyni się do budzenia w nich zainteresowania pismem jako źró­dłem wiadomości i przeżyć.Niewiele przedszkoli ma łączność z Internetem, gdyż występuje ono tylko w 23% ogółu badanychplacówek,jednak53%ankietowanych przedszkoli wyraża zamiar uczy­nienia tego w najbliższym czasie. Dostęp przedszkoli do Internetu umożliwia twór­czym nauczycielom dotarcie do coraz liczniejszych stron WWW również dla dzieci.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

JAKOŚĆ ANALIZ

Przeprowadzona analiza jakościowa i ilościowa otrzymanych wyników badań upoważnia do sformułowania następujących konkluzji.  Komputery stopniowo wkraczają do przedszkoli – jest to proces powolny, ale systematyczny. W placówkach, w których nauczyciele wykorzystują pojedyncze komputery na zajęciach, stały się one już medium dydaktycznym o wiele efektywniejszym, niż proste media dydaktyczne oraz inne media techniczne (złożone).   Polisensoryczność oddziaływania zwiększa poziom percepcji przekazywanych in­formacji dydaktycznych, rozwija u dzieci zainteresowanie przekazywanymi tre­ściami, stymuluje większe zaangażowanie wtok zajęć dydaktycznych, pozwala na kojarzenie obrazu z zapisem wyrazu, a poprzez zabawę uczy poprawnej pi­sowni trudnych wyrazów.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

SKUTECZNY MATERIAŁ DYDAKTYCZNY

Multimedialne i hipermedialne programy edukacyjne stanowią bardzo skuteczny materiał dydaktyczny we wspomaganiu nauki czytania i pisania w przedszkolu.   Za pomocą edukacyjnych programów komputerowych kompetentni nauczyciele mogą skutecznie przeciwdziałać trudnościom (profilaktyka) pojawiającym się u dzieci w nabywaniu podstawowych umiejętności związanych z nauką czytania i pisania oraz wykorzystywać te programy w terapii pedagogicznej. Przedstawione wyniki badań diagnostyczno-wyjaśniających nauczycieli ję­zyka polskiego w województwie zachodnio-pomorskim, dotyczące ustalenia poziomu kom­petencji informatyczno-medialnych w ich własnej ocenie. Ponieważ kompetencje te respon­denci określili głównie jako niskie, przedstawiono rezultaty mające na celu zwiększenie poziomu kompetencji wymaganych od nauczyciela we współczesnej szkole.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.