Archive for the Edukacja medialna Category

PORÓWNYWANIE W WYWIADACH

W wywiadach próbowano ustalić jak badani oceniają używane programy, jakie zauważają w nich cechy pozytywne i negatywne. Uwzględniając intensywność od­powiedzi najlepszą „reklamę” uzyskał wspomniany już program SuperMemo – „ cza­sami to aż się cieszę, że za chwilę będę powtarzać porcję słówek Większość bada­nych za podstawową zaletę multimedialnych programów do nauki języka obcego uznała to, że jest w nich możliwość odsłuchania poprawnej wymowy wyrazów i zwro­tów danego języka, czego nie można zrobić pracując z tradycyjnym podręcznikiem, lub jest to bardzo utrudnione na tradycyjnych kursach i przy nauce z kaset. Część badanych podkreśla także prostotę obsługi i łatwość korzystania z niektórych pro­gramów (dotyczy to programów EuroPlus+Reward i Tell Me More).

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

DEKLARACJE BADANYCH

Pięć osób spośród badanych deklarowało używanie komputera do wyszukiwania i zbierania interesujących ich informacji: w Internecie lub w pakietach multimedial­nych (np. różnego w rodzaju encyklopediach). Wskaźnikiem skuteczności używania tych technik może być znajomość procedur wyszukiwania informacji. Po rozmowie, tylko dwoje spośród 5 badanych można było uznać za osoby w pełni stosujące te techniki informatyczne. Studenci ci charakteryzowali się tym, że w domu mają do­stęp do Internetu, a na pytanie jak wyszukują informacje, strony WWW, potrafili wymienić wyszukiwarki (Onetu, WP, Yahoo, AltaVista) oraz podali procedury stoso­wania w nich tzw. operatorów logicznych ułatwiających skuteczne wyszukiwanie (np. stosowanie dużych liter, + – „and”, – „not”, „or”).

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WYKORZYSTANIE ZEBRANYCH INFORMACJI

Drugim wskaźnikiem stosowania tych technik, może być zjawisko wykorzysty­wania zebranych informacji z różnych źródeł w instytucjonalnym kształceniu. Jedna ze studentek przyznała: „często korzystam z materiałów w Internecie i umieszczam je w pracach zaliczeniowych lub prezentuję je na ćwiczeniachZa wadę tych technik badani uznają czasochłonność w wyszukiwaniu i korzysta­niu. Charakterystyczną jest tu opinia: „ czasami żeby znaleźć coś interesującego na­leży poświęcić na szukanie mnóstwo czasu i wówczas część materiałów kopiuje się bez uważnego zapoznania się z nimi”.Za kolejną grupę technik informatycznych o charakterze samokształceniowym można uznać wykorzystywanie narzędzi graficznych do przygotowywania materia­łów dydaktycznych i terapeutycznych.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

OSTATNIA GRUPA

Ostatnia grupa samokształceniowych metod informatycznych, którą zaobserwo­wano w wyniku badań jakościowych można nazwać „technikami pracy z tekstem”. Występuje tu analogia do prostych tradycyjnych technik uczenia się takich, jak prze­pisywanie notatek czy pisanie ściąg, które można również zaliczyć do specjalnych form pracy umysłowej. Wszyscy badani zadeklarowali samodzielne pisanie pracy magisterskiej w edy­torze tekstu. Ponadto cztery osoby stwierdziły, że przepisują notatki z niektórych wykładów i ćwiczeń. Jedna badana przepisuje notatki z wszystkich przedmiotów.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

PRZEPISYWANIE TEKSTÓW

W przypadku przepisywania tekstów wskaźnikiem efektywności i ewolucji sa­mokształceniowej tych czynności może być występowanie pisania bezwzrokowego (używając 10-palców). Po zastosowaniu powyższego kryterium, 5 osób twierdziło, że pisze 10-palcami. Trzy z nich umiały podać nazwy programów do pisania bez­wzrokowego, z których pomocy w początkowym okresie nauki korzystali – wymie­niali Mistrza klawiatury (2 osoby) i Type 98 (1 osoba).Przepisywaniu tekstów w edytorze towarzyszyć powinna refleksja nad treścią, część badanych twierdzi: „nie pamiętam tego, co przepisuję, dopiero ponowne prze­czytanie tekstu pozwala mi na zrozumienie i zapamiętanie jego”. Wydaje się, że ta technika w początkowej fazie jest mało skuteczna dopiero w połączeniu z treningiem pisania bezwzrokowego zaczyna być bardziej efektywną.

Witaj ! Nazywam się Karoliną Ziątecka na co dzień studiuje komunikacje społeczna na uniwersyteckie Warszawskim. Ten blog to moja pasja. Mam nadzieję, że wpisy jakie tutaj znajdziesz będą Ci się podobały i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.